جریان تبریز مسابقه بسکتبال شهرداری

جریان: تبریز مسابقه بسکتبال شهرداری آسایشگاه نماینده استان لیگ برتر تیم بسکتبال

راهیابی نماينده استان به ليگ برتر بسکتبال

نماينده استان به ليگ برتر بسکتبال با ویلچر راه يافت. تبریز | مسابقه | بسکتبال | شهرداری | آسایشگاه | نماینده استان | لیگ برتر | تیم ..

ادامه مطلب